Lietuviškai

Filatelistų draugija "LIETUVA" (JAV, Čikaga)


English
Ignas SAKALAS
Filatelistų draugijos "LIETUVA" įkūrėjas, Garbės narys Ignas SAKALAS (1892-1976)

 Draugija buvo įsteigta 1946 metais Čikagoje (JAV). Jos pagrindiniai tikslai - suvienyti filatelistus, padėti jiems tyrinėti Lietuvos  pašto ženklus ir filatelijos istoriją, skleisti informaciją apie Lietuvos filateliją, leisti žurnalą, proginius vokus, rengti filatelijos parodas. Šie ir kiti tikslai yra paminėti draugijos įstatuose. Draugijos nariu gali tapti kiekvienas, besidomintis Lietuvos filatelija. Draugija - dvikalbė (lietuvių ir anglų kalbos) organizacija Ji šiuo metu turi 150 narių, kurių dauguma - lietuvių kilmės filatelistai, bet yra ir lietuviškai nemokančių. Daugiausia narių gyvena JAV, yra jų ir Lietuvoje, Vokietijoje, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje.

Jonas VARIAKOJIS
Filatelistų draugijos "LIETUVA" pirmininkas Jonas VARIAKOJIS
Draugijos valdyba renkama kas dveji metai. Šiuo metu visi valdybos nariai, išskyrus du, gyvena Čikagos apylinkėse. Visuotiniai narių susirinkimai būna šaukiami bent kartą metuose. Iliustruotas, nemažos apimties draugijos biuletenis, dabar jau vadinamas žurnalas, straipsnius spausdina arba viena, arba kita kalba, tačiau filatelijos naujienos ir draugijos veiklos apžvalgos pateikiamos abiem kalbom. Santraukos ilgesnių lietuvių kalba straipsnių būna pateiktos anglų kalba. Per paskutiniuosius 20 metų draugija išleido 31 žurnalą, 40-130 psl. apimties. Draugija organizuoja filetelijos parodas LTIHPEX. Nuo įsteigimo iki dabarties draugija suruošė 30 parodų. Kiekvieną parodą paprastai išleidžiami trys proginiai vokai. JAV pašto tarnyba parūpina specialius antspaudus, kuriuos draugija suprojektuoja parengtiems vokams. Proginiai vokai ir antspaudai būna skirti paminėti Lietuvai svarbius įvykius ar sukaktis. Tokio pobūdžio vokai ir antspaudai būna neretai leidžiami ir kitomis progomis, ne tiktai LITHPEX metu.
        1997 metais draugija išleido gausiai iliustruotą jubiliejinį leidinį "50 metų". Jame lietuvių ir anglų kalbomis apžvelgti visi svarbiausi draugijos 50 metų istorijos etapai. Ta pačia jubiliejaus proga buvo nukaldinti sidabro ir bronzos medaliai.

Filatelistų draugijos "Lietuva" 
valdybų pirmininkai nuo 1946 metų:

1946-1948 m.m. John Green (Jonas Grinius)
1948-1950 m.m. dr. Walter M.Eisin
1950-1951 m.m. Eve A.Lukas (Ieva Lukašiūtė)
1952-1953 m.m. Ignas Sakalas
1954-1956 m.m. John Green (Jonas Grinius)
1957-1959 m. Eve A.Lukas (Ieva Lukošiūtė)
1960-1961 m.m. Kazys Meškonis
1962 m. I.Sakalas, vėliau L.Kairys
1963-1964 m.m. Edmundas Jasiūnas
1965-1967 m.m. Ignas Sakalas
1968-1973 m.m. Juozas Žygas
1974-1976 m.m. K.Meškonis
1977-1986 m.m. Jonas Adomėnas
nuo 1986 m. Jonas Variakojis

Pirmasis draugijos žurnalo numeris,
išleistas 1946 metais gruodžio mėn.,
kurį redagavo B.Jurėnas

Draugijos LIETUVA 1946-1981 metų iliustruotas apžvalginis leidinys (Chicago, 1982 m., tiražas 500 egz.)

LITHPEX XIV rengimo komiteto nariai, 1970 m.

Draugijos Garbės nariai:

Ignas Sakalas (1892-1976)
Aleksandras Račkus (19??-1965)
Prof.Adomas Varnas (1879-1979)
Kristina Grinienė (1896-1987)
Benedict Jurėnas (JAV, Čikaga)
Walter E.Norton (19??-1989)
J.Adomėnas (1907-1989)
P.Barbatavičius (Kanada, Torontas)
A.Beleška (1911-2005)
V.Bubnys (Lietuva, Vilnius)
E.Jasiūnas (1923-2007)
L.Kairys (1925-1999)
J.Masilionis (1914-2000)
K.Meškonis (1906-1992)
Ch.Motuzas (1909-1995)
V.Urbonas (1902-1991)
F.Baumgartner (1924-2004)
Dr.Venk-Venckūnas (JAV, Santa Monica, CA)
Dr.Vytautas Doniela (Australija)
Stanley Balzekas (JAV, Čikaga)
S. Balzekas Jr (JAV, Čikaga)

1970 m. spalio 23-25 d., Čikaga.  Aktyvūs filatelistų draugijos "Lietuva" veikėjai ir žinomi išeivijos filatelistai, LITHPEX XIV parodos rengimo komiteto nariai:
 (iš kairės) sėdi: Ignas Sakalas, Juozas Žygas, Benediktas Jurėnas; stovi  Viktoras Lesniauskas, Eugenijus Petrauskas, Antanas Beleška, Vincas Urbonas.

Reprezentacinis Nepriklausomos Lietuvos ir Klaipėdos krašto pašto ženklų rinkinys
Reprezentacinio rinkinio ženklų žymeklis
Rinkinio ženklai klijinėje pusėje pažymėti specialiu antspaudu.
1999 metų birželio 26 d. Lietuvos Nacionaliniame muziejuje šis rinkinys buvo iškilmingai perduotas Lietuvai. Draugijos nariai 1962 metais, Eugenijaus Petrausko iniciatyva nutarė sukaupti pilną Nepriklausomos Lietuvos ženklų rinkinį ir jį padovanoti būsimai laisvai Lietuvai. Rinkinys buvo baigtas kaupti 1975 metais. Jį sudarė 551 Lietuvos pašto ženklas, 4 suvenyriniai lapeliai, 2 suvenyriniai vokai ir 292 Klaipėdos krašto neantspauduoti pašto ženklai.Pilnas rinkinys pirmą kartą buvo išstatytas 1975 m. Lietuvos fondo suvažiavime ir Jaunimo centre Čikagoje. Prie rinkinio sudarymo daugiausiai prisidėjo Eugenijus Petrauskas, Kazys Meškonis, Liudas Kairys, Ignas Sakalas, Vincas Urbonas, Jonas Adomėnas. Rinkinį numatoma Nacionaliniame muziejuje ištisai eksponuoti vienerius metus po jo įteikimo, o po to atskiromis progomis.


LITHPEX XXX filatelijos ir numizmatikos parodos dalyviai atidarymo metu Čikagoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje

2008.04.26 LIHPEX XXX parodos atidarymas. Iš k.: Filatelistų draugijos pirm. Jonas Variakojis, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje A.Daunoravičius ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentas Stanley Balzekas

Dabartine draugijos valdyba, draugijos nariai ir sveciai

2009-2010 metų kadencijos filatelistų draugijos "Lietuva" valdyba
(išrinkta 2009 m. kovo 29 d. įvykusiame draugijos susirinkime)

Pirmininkas ir žurnalo vyr. redaktorius  Jonas Variakojis , 3715 W. th St., Chicago, IL 60629
I Vice-Pirmininkas Raimondas Korzonas, 16061 S.Messenger Circle, Homer Glen, IL 60491
II Vice pirmininkė ir sekretorė Violeta Rutkauskienė, 2833 Grove Ave., Waukegan, IL 60085
Žurnalo redaktorius (nuo 2010.01.01) Audrius Brazdeikis, 9915 Murray Landing, Missouri City, TX 77415
Iždininkas Jeronimas Gaižutis, 5703 Woodland Drive, Western Springs, IL 60556
Valdybos ir Revizijos komisijos nariai Juozas Liubinskas ir Jonas Krutulis
Atstovas Lietuvoje Vytautas Gaižiūnas, Šilo 6-9, 10322 Vilnius, Lietuva

Visais draugijos veiklos reikalais galima kreiptis į Joną Variakojį e-mail: jonas@variakojis.net arba  variakojis@sbcglobal.net arba tradiciniu paštu: 3715 West 68th Street, Chicago, IL 60629, USA.

Įstojimo į filatelistų draugiją "Lietuva" anketą galima gauti iš draugijos pirmininko, arba atstovo Lietuvoje. (V.Gaižiūnas. Šilo gt. 6-9, 2055 Vilnius). Įstojimo į draugiją anketą galima taip pat gauti elektroniniu būdu iš Simon Kelly tinklalapio

2007 m. vasario 4 d. visuotinis nariu susirinkimas. Pirmoje eileje sėdi 2007-2008 metų valdybos nariai: iš k. Jonas Krutulis, Revizijos komisijos narys; Liudas Volodka, I vicepirmininkas; Jeronimas Gaižutis, iždininkas ir žurnalo administratorius; Jonas Variakojis, pirmininkas; Stanley Balzekas, Jr. draigijos Garbės narys, muziejaus prezidentas; Violeta Rutkauskiene, II vicepirmininke ir sekretorė; Juozas Liubinskas, Revizijos komisijos pirmininkas. Stovi draugijos nariai ir svečiai.

LITHPEX XXIX 2003.10.24-26

NARIO MOKESTIS:

Nario mokestį galima siųsti draugijos iždininkui   J. Gaižučiui ( 5703 Woodland Drive, Western Springs, IL 60558) arba draugijos pirmininkui J.Variakojui (3715 W. 68th St. Chicago, IL 60629).   Nario mokestis pradedant 2005 m. sausio 1 d. JAV ir Kanados nariams yra 20 JAV dolerių i metus, užjūrio nariams - 25 JAV doleriai. Draugijos Garbės nariai nuo nario mokesčio yra atleidžiami.

DRAUGIJOS ŽURNALAS

Atsižvelgiant į tai kad apie 70 proc. Draugijos narių nemoka arba silpnai moka lietuviškai, straipsniai parašyti lietuvių kalba pateikiami taip pat angliškai. Jei pilno vertimo nėra, ar straipsnio medžiaga yra daugiau įdomi tik lietuviškai mokantiems asmenims, užtenka pateikti straipsnio santrauką anglų kalba. Todėl prašome visus lietuvių kalba rašančius straipsnių autorius atsižvelgti į šį reikalavimą. Jei, drauge su straipsniu, vertimas arba santrauka anglų kalba nebus pateikta, šį darbą turės atlikti žurnalo redaktorius, kas smarkiai apsunkins jo darbą ir žurnalas dėl tos priežasties gali vėluoti.

LITHPEX XXIX parodos rengėjai, teisėjai ir premijų laimėtojai (ne visi). Sėdi iš kairės: Parodos rengimo komiteto pirmininkas Liudas Volodka, Filatelistų draugijos "Lietuva" pirmininkas Jonas Variakojis, parodos eksponatų teisėjai Povilas Barbatavičius ir Paul Larsen. Stovi už savo eksponatus laimėję premijas (iš kairės): Vytautas Mikūnas, priėmęs Vydūno fondo žymenį, Raimundas Korzonas, dr. Arnoldas Grushnys, Keistutis Devenis, Ron Yankovski ir Vytautas Lukoševičius.
Draugijos biuletenio viršelis Apžvalginio leidinio viršelis Filatelistų draugijos "LIETUVA" Filatelijos ir numizmatikos parodos LITHPEX XXX Programos leidinio viršelis

Filatelistų draugijos "LIETUVA" 1975 m. biuletenio Nr.1 (163) viršelis

Filatelistų draugijos "LIETUVA" apžvalginio leidinio, skirto draugijos 50-ečiui paminėti, viršelis (1996 m.)

Filatelistų draugijos "LIETUVA" Filatelijos ir numizmatikos parodos LITHPEX XXX Programos leidinio viršelis


Kai kurie filatelistų draugijos "LIETUVA" ir JAV pašto proginiai antspaudai, naudoti pažymint draugijos veiklą

. . . .

LITHPEX XXX parodos vokai su personaliniais JAV pašto ženklais Lietuvos temomis

.

Draugijos naujienos

Filatelistų draugijos LIETUVA žurnalas Nr. 237 (2007 m.)

Viršelyje -Pirmas Lietuvos krikštas 1009 m.
  SVARBU: 2008 m. balandžio mėn. 25-27 d.d. Lietuvių kultūros muziejaus parodų salėje Čikagoje (JAV) įvyko filatelijos ir numizmatikos paroda LITHPEX XXX.
 
Draugijos organizuotos parodos ir išleisti vokai su proginiais antspaudais
LITHPEX-XXX , proginiai vokai (2008 m. balandžio 25-27 d.d)
LITHPEX-XXIX , proginiai vokai (2003 m. spalio 24-26 d.d)
LITHPEX-XXVIII, proginiai vokai (2000 m. spalio 24-26 d.d)

Draugijos žurnalai ir kiti leidiniai

1998 m,: Nr. 1 (223) 2 (224)
1999 m.: Nr. 1 (225) 2 (226)
2000 m.: Nr. 1-2 (227)
2001 m.: Nr. 1 (228) 2 (229)
2002 m.: Nr.1 (230) 2 (231)
2003 metai Nr. 1-2 (232)
2004 m.: Nr. 1-2(233)
2005 m.: Nr.1-2 (234)
2006 metai Nr. 1-2 (235)
2007 m.: Nr. 236
2008-09m.Nr. 237
2010m.Nr. 238 (ruošiamas)

Įvairios žinios

  Draugijos narių susirinkimas įvyko 2009 m. kovo 29 d. Čikagoje.
 

Stanley Balzekas Draugijos narių susirinkime 2009 m. išrinktas Filatelistų draugijos "Lietuva" Garbės nariu

  Niujorko lietuvių filatelistų draugijos uždarymas (1998 m.)

Jubiliejinio medalio aversas

Draugijos "Lietuva" platinami vokai, vinjetės, paštų ženklų albumai ir kt.
Draugijos proginis medalis, išleistas ryšium su draugijos 50 metų jubiliejum. Medaliai yra iškalti iš sidabro ir bronzos. Juos galima užsisakyti pas Joną Variakojį. Kaina: sidabro - $ 60, bronzos - $ 20. Pridėti $ 3 už pašto perlaidą. 

Jubiliejinio medalio reversas

Simon Kelly filatelistų draugijos LIETUVA tinklalapis
Simon Kelly (JAV, Niujorkas) tinklalapyje trumpai aprašyta draugijos istorija, pateikti draugijos žurnalų straipsnių pavadinimai su viršelių atvaizdais. Tinklalapyje taip pat pateikiami duomenys apie draugijos platinamus leidinius, vokus su proginiais anstpaudais ir kitą medžiagą.
Tinklalapis yra anglų kalba.
.
.

Tinklalapis atnaujintas 2010 metų vasario 18 d. © Lietava.lt  Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2010.