Niujorko lietuvių filatelistų draugijos uždarymas
   New Yorko filatelistų draugija, gyvavusi 44 metus, 1998 metų pabaigoje užbaigė savo veiklą. Draugija buvo gausi narių skaičiumi ir plačiai žinoma. Jos išskirtinas narys buvo Walter Norton (Vladas Norkus). Tai vienas iš didžiausių Lietuvos filatelijos žinovų, parašęs daugybę vertingų straipsnių, paliesdamas bene kiekvieną lietuviškosios filatelijos sritį. Draugijoje veikė ir jos aukštą lygį palaikė ir šie žinomi filayelistai: Charles Matuzas, Joseph Mulevich (Juozas Mulevičius), Dr. J.Buchness (Bučnys), Algirdas Ruzgas, Algirdas Vizbara, Vince Alones (Vincas Alionis), Mykolas Šlapšys. Andrew Kapochunas, Jerome Norton ir kiti. New Yorko draugija palaikė glaudžius santykius su Filatelistų draugija "Lietuva". Walter Norton ir Algirdas Ruzgas dalyvavo beveik visose LITHPEX parodose Čikagoje ir nekart būdavo kviečiami teisėjauti.

        New Yorko filatelistų draugija buvo įkurta 1954 m. balandžio 4 d. Draugija išleido 178 informacinius biuletenius, vidutiniai keturis kasmet. Drauge su Toronto lietuvių filatelistų draugija, 1978 metais anglų kalba išleido plačiai naudojamą Lietuvos pašto ženklų katalogą. Paskutiniuoju metu jai priklausė 200 narių. Pastangos New Yorko ir Toronto lietuvių filatelistų darugijoms susijungti nebuvo sėkmingos.

        New Yorko draugijai nustojus veikti, 33 jos nariai įsijungė į Filatelistų draugijos "LIETUVA" veiklą. Sveikiname juos !

Jonas Variakojis