Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2009. Nr. 236

English


Viršelio piešinys: Vokas Lisiukui
Cover Photo: Cover to Lisiuk Kalesnikov
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietava.lt, Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2009.