Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2005. Nr. 234

English


Viršelio piešinys:.................
Cover: .............................
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"

TURINYS     -     TABLE OF CONTENTS

J.Variakojis Mūsų spauda jau išėjo viešumon …LPS Publications Receive Wide Distribution
2
A.Putrius Filatelistų draugijos “Lietuva” 2005.04.10 visuotinis narių susirinkimas
3
A.Putrius General LPS Meeting of April 10, 2005
5
J.Variakojis Įvairios žinutės ................ Miscellaneous News
6-7
Dr. V.Doniela Lietuvių paštas Vilniuje 1920 m
8
R.Lizdenis Darius and Girėnas Crash Covers ...........Dariaus ir Girėno avarijos vokai
14
Dr. V.Doniela Comments on Covers with “D - G “ Overprints
32
Dr. V.Doniela A  D-G  Cover - Returned due to Confusion
35
V.Rutkauskienė Dvigubasis kryžius pašto ženkluose ir istorijoje .............. The Double Cross on Stamps and in History (a Summary)
36-49
Dr. V.Doniela Paštai Kaune 1915 - 1918 metais
50
Iš Dr. V.Donielos Adolfas Sruoga apie Lietuvos pašto pradžią
62
J.Variakojis

Pastaruoju metu išleisti pašto ženklai.....Recent Postage Stamp Issues of Lithuania ....... Proginiai antspaudai ir vokai ........ Recently Issued Cancels and Postal Envelopes.........  Papildomi antspaudai; Velykų, Kalėdų piešiniai...Additional Cancels; Easter, ChristmasPrivačiai išleisti vokai .....................Privately Issued Covers

64
R.Vainora Filatelijos paroda “KAUNAS 2006“
77
R.Kunč.Žemait. VIII lietuvių Dainos šventės ir Lietuvos krikščionybės vokas
78
Dr. V.Doniela The 1920 Telšiai Provisional on Covers
79
J.Variakojis Žurnalai “LITUANIA“ ..............................Journals “LITUANIA“
82
R.Vainora Lietuvos pašto ženklų katalogas
83
R.V ir J.V. Lithuanian Stamp Catalogue
85
V.Kazlauskienė Sveikinimas mūsų žurnalui
86
J.Variakojis HIROTAKA ARAKI  -  Lietuvių draugas.....A Friend of Lithuanians
87
J.Variakojis Mirė Antanas Beleška
88
J.Variakojis Mirė sesuo Perpetua Gudaitė
89
V.Miežanskas Mirė Gediminas Karpavičius
90
J.Variakojis Žvilgsnis į ateinantį žurnalą.....................Preview of the Next Journal
91
J.Variakojis Aukos  -  Nario mokestis ...............Donations  -  Membership Dues
92© Lietava.lt, Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2009.