Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
2003. Nr. 232

English


Viršelio piešinys: Dail. Adomas Varnas
Cover Photo: Artist Adomas Varnas
  Spausdino dienraštis "Draugas"         Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietava.lt, Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2009.