Lietuviškai
"LITHUANIA" Philatelic Society Juornal
1998. Nr.2 (224)

English

Viršelio dailininkas R.Šakalys
Cover by artist A.Sakalys
 Spausdino dienraštis "Draugas" 
Printed by Lithuanian daily "Draugas"
© Lietuvos Filatelija. Filatelistų draugija "LIETUVA", 1999-2001.