Lietuvos Filatelistų sąjungos

ĮSTATAI


1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos Filatelistų sąjunga (toliau vadinama LFS) yra savanoriška ir savarankiška visuomeninė organizacija, veikia laikydamasi Lietuvos respublikos konstitucijos, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo, kitų įstatymų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

1.2. Lietuvos Filatelistų sąjunga įkurta Lietuvos Respublikos piliečių  savarankiško susivienijimo pagrindu ir tęsia Lietuvos Filatelistų draugijos (1924 m.) ir kitų filatelistų organizacijų veiklos tradicijas.

1.3. LFS yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą su pavadinimu, sąskaitą banke, atsako už savo prievoles visu savo turtu. LFS neatsako už savo narių prievoles, o LFS nariai neatsako už LFS prievoles.

1.4. LFS, kaip pilnateisis Tarptautinės filatelistų federacijos (FIP - FEDERATION  INTERNATIONALE  DE  PHILATELIE) narys, pripažįsta ir vykdo šios Federacijos nuostatus, rekomendacijas ir taisykles.

1.5. LFS turi savo simbolį: skyde pašto ragelis, sparnas, Gedimino stulpai ir įrašas "LFS".

1.6. LFS adresas: M.Valančiaus 3, 2009 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. LFS veikla

2.1. LFS veiklos tikslai ir užaviniai:

2.1.1. LFS narių, skyrių, būrelių, teminių bei interesų sekcijų veiklos koordinavimas;

2.1.2. Pagalba LFS nariams, renkant ir tiriant filatelinæ medžiagą;

2.1.3. Reguliarus filatelijos parodų Lietuvos Respublikoje rengimas. Dalyvavimas tarptautinėse ir pasaulinėse parodose;

2.1.4. Filatelijos propoganda gyventojų ir ypač jaunimo tarpe, plačiau naudojant spaudą ir kitas masinės informacijos priemones, filatelijos parodas, konkursus, propaguojant filatelijos idealus;

2.1.5. Ryšių ir bendradarbiavimo užmezgimas ir palaikymas su užsienio valstybių bei tarptautinėmis filatelistų organizacijomis, asociacijomis, susivienijimais lygiateisių partnerių pagrindu;

2.1.6. Palankiomis ir priimtinomis sąlygomis įstojimas į tarptautines filatelistų organizacijas, asociacijas bei susivienijimus, atstovų siuntimas į tarptautinius suvažiavimus bei kongresus, parodas, konferencijas, dalyvavimas komisijų darbe;

2.1.7. Ryšių su kitomis Lietuvos Respublikos visuomeninėmis bei valstybinėmis organizacijomis užmezgimas ir palaikymas;

2.1.8. Filatelinės literatūros, LFS bei jos skyrių informacinių biuletenių leidimas, specialiųjų leidinių kaupimas;

2.1.9. Lietuvos ir lietuviška tematika išleistų pašto ženklų ir kitos filatelinės medžiagos sisteminimas ir katalogizavimas;

2.1.10. Bendradarbiavimas su organizacijomis, leidžiančiomis bei platinančiomis pašto ženklus, vokus, antspaudus ir kitą pašto bei filatelinę medžiagą;

2.1.11. Pasiūlymū dėl pašto ženklų, vokų, specialių antspaudų, filatelinės medžiagos leidimo teikimas;

2.1.12.Kova su pašto ženklų ir kitos filatelinės medžiagos falsifikavimu;

2.2. Įgyvendindama savo tikslus LFS gali:

2.2.1. Steigti filatelistų skyrius miestuose, rajonø administraciniuose padaliniuose;

2.2.2. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LFS tikslus ir uždavinius;

2.2.3. Steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba;

2.2.4. Organizuoti suvažiavimus, konferencijas, susirinkimus, sueigas, masinius renginius;

2.2.5. Pirkti ar kitaip įsisgyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

2.2.6. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.7 Gauti lėšų  ir kitokio turto iš organizacijų (visuomeninių - nevalstybinių), fondų, taip pat asmenų;

2.2.8. Turėti atsiskaitomają ir valiutinæ sąskaitas;

2.2.9. Turėti ir kurti savo simboliką.

3. LFS nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. LFS sudaro tikrieji nariai (toliau - nariai), rėmėjai ir jaunimo sekcijų nariai.

3.2. LFS nariais gali būti Lietuvos respublikos piliečiai, sulaukæ 18 metų, apie tai, pareiškę raštu ir dalyvaujantys Sąjungos veikloje.

3.3. Rėmėju laikomi visi fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys LFS veiklą.

3.4. Jaunimas iki 16 metø priimamas į LFS jaunimo sekcijas.

3.5. Į LFS narius priima LFS miesto ar rajonų sąjungos padalinių valdybos.

3.6. Atsižvelgiant į nario korespondento pageidavimą, praktiniams ryšiams palaikyti, jis gali būti tiesiogiai susijęs su bet kuriuo LFS skyriumi.

3.7. LFS nariams išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

3.8. LFS narys turi teisę:

3.8.1. Rinkti ir būti išrinktas ? LFS valdymo organus;

3.8.2. Dalyvauti visuose LFS renginiuose (jei nėra išankstinio reglamento, ribojančio dalyvių skaičiaus);

3.8.3. Teikti pasiūlymus visais LFS klausimais;

3.8.4. Naudotis pirmumo teise, įsigyjant filatelinæ medžiagą;

3.8.5. Gauti visas narį dominančias žinias apie LFS tarybos (valdybos) posėdžiuose svarstomais klausimais priimtus sprendimus;

3.9. LFS narys korespondentas ir rėmėjas turi teisę;

3.9.1. Teikti pasiūlymus visais LFS veiklos klausimais;

3.9.2. Dalyvauti visuose LFS renginiuose;

3.9.3. Kontroliuoti, kaip naudojamos jo lėšos, pervestos LFS, jei pervedant lėšas ar perduodant kitas materialines vertybes buvo nurodoma, kam ir kaip jos turi būti panaudotos.

3.10. LFS nariai privalo:

3.10.1. Laikytis LFS įstatų;

3.10.2. Dalyvauti LFS veikloje ir ją remti;

3.10.3. Sąžiningai laikytis etiniø bendravimo taisykliø sueigose, bendraujant ir keičiantis filateline medžiaga su kitais filatelistais;

3.10.4. LFSnariai moka nario mokestį. Mokestis mokamas vieną kartą kalendorinių metø pirmame ketvirtyje.

3.11. Už aktyvią veiklą LFS nariai gali būti apdovanojami ar skatinami nustatyta tvarka. Skatinimo tvarką ir pobūdį nustato LFS taryba arba skyriaus valdyba.

3.12. LFS narys nustoja būti nariu:

3.12.1. Raštu pareiškęs LFS tarybai arba skyriaus valdybai apie išstojimą;

3.12.2. LFS tarybos arba skyriaus valdybos sprendimu už įstatų pažeidimą, skyriaus narių visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažesniu kaip dviejų trečdalių balsų skaičiumi.

3.12.3. Kai LFS nutraukia savo veiklą ar reorganizuojasi.

3.13. Sąjungos nariui išstojus arba jį pašalinus, visi jo įmokėti įnašai negrąžinami.

3.14. Sąjungos sekretorius tvarko narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Sąjungos nariui.

4. LFS organizacinė struktūra, valdymo organai

4.1. LFS jungia miestų ir administracinio padalinio vienetų skyrius.

4.2. LFS veiklą savo kompetencijos ribose tvarko:

4.2.1 LFS suvažiavimas;

4.2.2. LFS taryba;

4.2.3. LFS revizijos komisija;

4.2.4. Miestų bei administracinio padalinio vienetų skyrių valdybos, revizijos komisijos.

4.3. Suvažiavimas yra aukščiausias LFS valdymo organas, kuris šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per tris metus.

4.4. Neeilinį LFS suvažiavimą gali sušaukti Sąjungos taryba arba patys Sąjungos nariai (pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui sąjungos narių). Neeilinis suvažiavimas turi būti sušauktas, jei numatoma reorganizuoti ar likviduoti LFS bei pareikalavus valstybei institucijai, įregistravusiai LFS, sustabdyti Sąjungos veiklą, kai jos taryba nepajėgi pašalinti priežasčių, dėl kuriø veiklą reikia sustabdyti.

4.5. Apie rengiamą suvažiavimą LFS skyriai informuojami ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki suvažiavimo. Suvažiavime dalyvauja LFS skyrių delegatai, išrinkti pagal LFS tarybos nustatytas atstovavimo normas, kurios kiekvienu atveju užtikrina visø LFS skyriø atstovavimą suvažiavime. Pranešime apie suvažiavimą pateikiamas darbotvarkės projektas. Iki suvažiavimo pradžios darborvarkė gali buti tikslinama LFS tarybos arba LFS skyriø, kurie turi ne mažiau, kaip 25 narius.

4.6. LFS suvažiavimas:

4.6.1. Išklauso, svarsto ir įvertina tarybos nuveiktą darbą ir ataskaitą, išklauso iždininko pranešimą ir tvirtina tarybos bei revizijos komisijos ataskaitą;

4.6.2. Priima, keičia ir pildo LFS įstatus;

4.6.3. Svarsto suvažiavimui pateiktus LFS narių skundus, prašymus, pareiškimus ir siūlymus;

4.6.4. Apsvarsto, tvirtina LFS veiklos programos pagrindines kryptis bei finansinės veiklos prognozes tiems trims metams;

4.6.5. Nustato tarybos statusa (tarybos narių skaičių, tarybos valdybos ir sekretoriaus būtinumą, etatinių darbuotojų reikalingumą ir t.t.);

4.6.6. Slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma renka LFS pirmininką. Atviru balsavimu paprasta balsų dauguma renka LFS tarybą ir revizijos komisiją;

4.6.7. Turi teisæ atšaukti LFS pirmininką, tarybos narius bei revizijos komisiją;

4.6.8. Turi teisę reorganizuoti arba likviduoti Sąjungą, spræsti likutinio turto padalijimą;

4.6.9. Turi teisę spræsti kitus darbotvarkės klausimus.

4.7. LFS taryba:

4.7.1. Tvarko visą veiklą tarp suvažiavimų, reikalui esant, rengia konferencijas, atsiskaito už savo veiklą skyrių atstovams;

4.7.2. Gali apmokamiems darbuotojams - ne tarybos nariams (sekretoriui, buhalteriui) - pavesti tvarkyti Tarybos raštvedybą ir finansinę dokumentaciją;

4.7.3. užmezga ir palaiko ryšius su užsienio šaliø filatelistų organizacijomis;

4.7.4.dalyvauja ruošiant pašto ženklų, vokų, antspaudų ir kitos filatelinės medžiagos leidimo planus;

4.7.5. Vadovauja finansinei ūkinei veiklai, tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas;

4.7.6. Kartu su lietuvos Respublikos Rysiø ir informatikos ministerija, kitomis organizacijomis rengia Lietuvos respublikos ir tarptautines filatelijos parodas;

4.7.7. Atrenka Lietuvos Respublikos filatelistø eksponatus į  tarptautines filatelijos parodas;

4.7.8. Padeda spræsti LFS skyriaus organizacinius ir kitus klausimaus;

4.7.9. Tvarko kitus Sąjungos reikalus, laikydamasi šių įstatų ir suvažiavimo nutarimų;

4.7.10. Posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;

4.7.11. Einamiesiems klausimams spręsti gali sudaryti 5-7 tarybos narių valdybą, kuri yra atskaitinga LFS tarybai ir jai atsiskaito tarybos posėdžiuose. valdybos posėdžiai vyksta pagal reikalą, bet ne rečiau, kaip kartą per du mėnesius.

4.8.LFS revizijos komisija:

4.8.1. Išsirenka pirmininką, pasiskirsto pareigomis ir konkrečiais darbais;

4.8.2. Tikrina tarybos finansinæ ir kitokią ūkinæ veiklą, kasmet teikia informaciją apie patikrinimo rezultatus tarybai ir LFS suvažiavimui;

4.8.3.Teikia metodinę pagalbą LFS skyrių revizijų komisijoms.

5. LFS skyriai ir grupės

5.1. LFS skyriai, grupės kuriamos teritoriniu-administraciniu principu.

5.2. LFS skyriai steigiami ten, kur yra daugiau, kaip dešimt narių, o LFS grupės - ne mažiau 3 narių.

5.3. Apie skyriaus (grupės) įsikūrimą pranešama LFS tarybai, kuri juos įregistruoja.

5.4. LFS skyriaus aukščiausias organas yra visuotinis skyriaus nariø susirinkimas.

5.5. LFS skyriaus susirinkimas išrenka valdybą, jos pirmininką, iždininką, revizijos komisiją (revizorių), o grupėje išrenkamas vadovas.

5.6. LFS skyriams privalomi šie įstatai ir LFS suvažiavimo nutarimai. Kitus skyriaus veiklą liečiančius klausimus skyriaus valdyba sprendžia savarankiškai.

5.7. LFS skyriai teikia LFS tarybai informaciją apie savo veiklą. Metinės informacijos ataskaitinæ formą ir apimtį nustato taryba.

6. LFS teisinė padėtis, lėšos ir nuosavybė

6.1. Lietuvos Filatelistø sąjunga ir jos skyriai yra juridiniai asmenys, turintys atitinkamas teises ir pareigas.

6.2. LFS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai (leidyklos ir spaustuvės įrengimai), socialiniai ir labdaros objektai, taip pat ir kitas turtas, reikalingas LFS įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už LFS lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

6.3. LFS lėšos ir nuosavybė:

6.3.1. LFS narių stojamasis ir nario mokesčiai;

6.3.2. Rėmėjų ir asmenų, dalyvaujančiø LFS veikloje, savanoriški įnašai;

6.3.3. Leidybinės veiklos pajamos;

6.3.4. Pajamos už kultūrines, ūkines ir kitas priemones;

6.3.5. Nedalyvaujančių LFS veikloje fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos ar paaukotos lėšos bei turtas;

6.3.6. Nevalstybinių organizacijų, tarptautiniø organizacijų dovanotos ir paaukotos lėšos ir turtas;

6.3.7. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LFS lėšas;

6.3.8. Skolinto kapitalo lėšos;

6.3.9. Kitos teisėtai gautos lėšos.

6.4. LFS nario mokestis:

6.4.1. Stojamasis, nario mokestis ir jaunųjų filatelistų nario mokestis nustatomas LFS suvažiavimuose;

6.4.2. Jaunieji filatelistai stojamojo nario mokesčio nemoka.

6.5. LFS skyriuose (grupėse) nario ir stojamojo mokesčio lėšos paskirstomos:

a) 20 proc. LFS tarybai,

b) 80 proc. lieka LFS skyriui.

6.6. Jaunajam filatelistui pereinant į LFS narius, stojamasis mokestis nemokamas, jei jaunųjų filatelistų klubo nariu būta ne mažiau kaip 3 metus.

6.7. Nuo nario mokesčio atleidžiami LFS nariai, atliekantys privalomąją krašto apsaugos tarnybą.

6.8. LFS skyriaus lėšas tvarko skyriaus valdyba, kuri atsiskaito skyriaus nariams už  lėšų ir materialinių vertybių naudojimą ir apsaugą.

6.9. LFS taryba kontroliuoja, kaip skyrius naudoja lėšas, kurias skiria taryba.

6.10. LFS lėšos  naudojamos:

6.10.1. Organizaciniam darbui;

6.10.2. Parodoms ir kitiems renginiams;

6.10.3. Turtui įsisgyti;

6.10.4. Leidybiniam ir propagandiniam darbui;

6.10.5. Komunaliniams patarnavimams apmokėti.

7. LFS veiklos kontrolė

7.1. LFS ūkinę  ir finansinæ veiklą kontroliuoja Sąjungos suvažiavime išrinkta revizijos komisija.

7.2. Revizijos komisijos nariais gali būti asmenys, turintys atitinkamą kvalifikacinį išsilavinimą. Į revizijos komisiją negali būti renkami LFS valdymo organų  nariai.

7.3. LFS revizijos komisija privalo:

7.3.1 Kasmet patikrinti LFS finansinæ atsiskaitomybæ ir kitus finansinęs-ūkinės veiklos dokumentus;

7.3.2. Pavedus suvažiavimui patikrinti LFS veiklą;

7.3.3. Patikrinimo rezultatus pranešti LFS tarybai ir suvažiavimui.

7.4. LFS taryba privalo pateikti revizijos komisijai visus reikalaujamus finansinės-ūkinės veiklos atsiskaitomybės dokumentus.

8. LFS likvidavimas

8.1. LFS veikla gali pasibaigti:

8.1.1. Suvažiavimui priėmus sprendimą reorganizuoti LFS, jį padalijant į  kelias naujas visuomenines organizacijas arba prijungiant prie kitos visuomeninės organizacijos;

8.1.2. Suvažiavimui nutarus nutraukti LFS veiklą;

8.1.3. Teismo sprendimu.

8.2. LFS turtas sunaudojamas, padalijamas, perduodamas suvažiavimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

Lietuvos filatelistų sąjungos įstatai priimti Lietuvos filatelistų sąjungos IV suvažiavime, įvykusiame 1996 m. vasario 24 d

Lietuvos filatelistų sąjungos pirmininkas V.Vyšniauskas
© Lietuvos filatelistų sąjunga.
Lietuvos filatelija , 1999.