1918


1918 m. gruodžio 27 d. Pirmoji Vilniaus laida. Paruoðë J.Strazdas. Popierius gelsvas. Plokðèioji spauda. Be klijø. Perf. 11 1/2, lapø kraðtai neperforuoti, lapas 120x155 mm. Lape 20 (5x4) vnt. Spausdino M.Kuktos spaustuvë Vilniuje. (Aprëminimui panaudota "o" raidë, o vietoje "ø" naudotos apversta h ir prancûziðka n (su kirèio þenklu), todël þenklai daþnai yra skirtingi)
1918-1 1918-2
1 10 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaièiaus linijos plonos. Tekstas juodos spalvos. 5000
2 15 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaièiaus linijos plonos. Tekstas juodos spalvos. 5000


1918 m. gruodþio 31 d. Antroji Vilniaus laida. Paruoðë J.Strazdas. Þenklai tokie pat kaip ir Nr. 1 ir Nr. 2, tik nominalo skaièiø linijos storesnës.Popierius gelsvas. Plokðèioji spauda. Be klijø. Perf. 11 1/2, lapø kraðtai neperforuoti, lapas 120x155 mm. Lape 20 (5x4) vnt. Spausdino M.Kuktos spaustuvë Vilniuje. (Aprëminimui panaudota "o" raidë, o vietoje "ø" naudotos apversta h ir prancûziðka n (su kirèio þenklu), todël þenklai daþnai yra skirtingi). Þenklø Nr. 4 pasitaiko su neperforuotomis vertikaliomis linijomis, dalis þenklø Nr.Nr. 6, 7, 8 turi dvigubà atspaudà, o taip pat pasitaiko ir kitø skirtybiø.
3 10 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaiðiaus linijos storesnës, negu þenkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 15 960
4 15 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaiðiaus linijos storesnës, negu þenkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 16 080
5 20 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaiðiaus linijos storesnës, negu þenkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 23 000
6 30 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaiðiaus linijos storesnës, negu þenkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 20 000
7 40 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaiðiaus linijos storesnës, negu þenkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 13 772
8 50 sk Uþraðas "Lietuvos paðta" aprëmintas maþais skrituliukais. Nominalo skaiðiaus linijos storesnës, negu þenkluose Nr. 1, 2. Tekstas juodos spalvos. 17 700


© Lietuvos Filatelija, 1997.